Tilgængelighedserklæring

Holstebro kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.holstebro.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.holstebro.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Holstebro kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.holstebro.dk/

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Bilag til dagsordener og referater
  Det system hvor bilag produceres og publiceres kan endnu ikke håndtere tilgængelighed på et særligt højt niveau. Leverandøren arbejder på dette, og vi forventer at en løsning er klar i 2021.
 • Organisationsplan
  Organisationsplanen er et stykke grafik. Vi arbejder på et tilgængeligt alternativ. Vi forventer en løsning primo 2021.
 • Blanketter i PDF og Word
  Vi har flyttet de fleste blanketter over i et digitalt forløb (formular), men vi er ikke hele vejen igennem endnu. Derfor kan der stadigvæk findes blanketter i Word og PDF, hvor der er problemer med tilgængeligheden. Det drejer sig om tilmeldinger, ansøgninger, anmeldelser og godkendelser vedr fritidsaktiviteter, fritidspas, privat dagpleje og børnepasning, underretninger, indstilling til PPR, visiteret dagtilbud eller daghjem, træning, omsorgstandpleje, boligrydning, kloak, faskine, regnvandsbed, overfladevand, vaskevand fra bilvaskehal, vaskepladser, jordvarmeanlæg, boringer, vandhuller, hundehold, spildevand og kortlægning for PCB. Arbejdet forventes færdigt i 2021, hvorefter der ikke vil være flere blanketter tilbage i PDF og Word.
 • Oversigt over EAN-numre
  EAN-numre præsenteres i en pdf der ikke er tilgængelig. Vi arbejder på en ny præsentation, vi forventer at den er klar senest december 2020.
 • Købsaftaler - grundsalg
  Købsaftaler i forbindelse med grundsalg er ikke tilgængelige. Vi arbejder på dette, vi forventer at de sidste er tilgængelige senest december 2020.
 • Vielse - ægteskabserklæring
  Det digitale forløb til ansøgning om vielse/ægteskabserklæring er ikke tilgængelig. Leverandøren arbejder på en ny tilgængelig version, der forventes at være i drift ved udgangen af 2020.
 • Visning af frivilligjob
  Visningen af frivilligejobs har problemer med strukturen og beskrivelse af elementerne. Leverandøren arbejder på en løsning, vi forventer problemerne er løst senest november 2020.
 • Kontraster
  Det er ikke altid banneret på forsiden overholder kravene til kontrastforhold. Vi arbejder på at få det sat op således, at vi overholder kontrast-delen. Vi forventer en løsning inden udgangen af 2020.
 • Informationer på kort
  Nogle sider med interaktive kort præsenterer ikke informationer på en tilgængelig måde og giver ikke noget alternativ. Det er kort der viser strækninger over gratis fiskeri, oversvømmelseskort, sanddepoter, snerydningsruter, vejklasser, plejeboliger, parkering, spildevand, asfaltarbejde, skoledistrikter, forurening, vandløb, vådområdeprojekter, badestrande og -søer, regulering af måger, miljøvurderinger, beplantet filteranlæg Det giver mening at præsentere denne type information på et interaktivt kort, så vi afventer leverandørens tilgængeligheds-arbejde.
 • Videoer uden undertekster
  Vi har enkelte videoer uden undertekster. Det drejer sig om Havet og Fjordens Hus, fritidsguide, Tvis Mølle, Vindmøkker, Kloakaeoarering, hjælp til fisk, Storåsamarbejdet, grundvandet, Børn og Unge politikken, arbejdskraft, grundsalg, Sundhedspolitikken, Turistguide, teatermøder og Genstart. Dette er udbedret inden udgangen af 2020.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tilskudsregnskaber
  Tilskudsregnskaber fra før 2020 er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Vi vil dog fremadrettet gøre denne type filer tilgængelige.
 • Økonomiske rapporter
  Detailbudgetter, budgetbemærkninger, årsberetninger, detailregnskaber samt befolkningsprognoser fra før 2020 er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Vi vil dog fremadrettet gøre denne type filer tilgængelige.
 • Forældretilfredshedsundersøgelse og kvalitetsrapport på Børn og Unge-området
  Forældretilfredshedsundersøgelse og kvalitetsrapport fra 2018 er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Når vi fremadrettet bestiller denne type rapporter, så sørger vi for at bestille dem i en tilgængelig version.
 • Grundsalg
  Koteplan, sokkelkote, jordbundsundersøgelser og vedtægter i forbindelse med grundsalg er ikke tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Desuden er flere af dem filer der er publiceret før 23. december 2018. Når vi fremadrettet bestiller denne type materiale, så sørger vi for at bestille dem i en tilgængelig version.
 • Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter på ældreområdet
  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter på ældreområdet er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Næste gang standarderne og rapporterne bliver revideret, bliver de offentliggjort i et tilgængeligt format.
 • Referater - Tilgængelighedsudvalg, Ældreråd, Handicapråd, dialogmøder, Naturråd og Vandråd
  Referater fra Tilgængelighedsudvalg, dialogmøder, Naturråd og Vandråd publiceret før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige , da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Fremadrettet vil referaterne være tilgængelige. Det samme gælder for referater fra Ældrerådet og Handicaprådet før juni 2019, herefter er de tilgængelige.
 • Fordeling af værdighedsmidler
  Er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Fremadrettet vil dette dokument være tilgængeligt.
 • Informationer og relationer
  ID'er er ikke unikke. Vi kan ikke ændre dette i sitets skabelon uden at det medfører en væsentlig omkostning både nu og ved hver opdatering af systemet. Vi har fået en eksterne vurdering af, at det ikke er noget der generer brugerne i dette tilfælde. Hvis det forholder sig anderledes, så hører vi gerne fra jer.

Ikke omfattet af loven

 • Referater lagt på websitet før 23. september 2018
  Referater lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige. Dette betragtes som arkivmateriale, og det bliver ikke opdateret eller redigeret.
 • Tredjepartsindhold
  Tredjepartsindhold i form af PDF'er er ikke gjort tilgængeligt. Det drejer sig om partistøtteerklæringer, høringssvar, rapporter og publikationer om spildevandsrensning i det åbne land, rapport fra faunapassageudvalget, ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning spildevand.
 • PDF'er fra før 23. september 2018
  Det drejer sig eksempelvis om kostpolitik og hygiejnepolitik på børn- og ungeområdet, beredskabs- og handlevejledning ift. overgreb på børn, årsberetninger fra Handicaprådet. På Teknik og Miljø området drejer det sig om dokumenter vedr. vindmølleplanlægning, cykelstiplan, trafiksikkerhedsplan, belysningsplan, lokalplaner, klimaplan, klimatilpasningsplan, vvm-redegørelser, hastighedsplan, vejplan, stiplan, gågaderegulativ, stikort, randestensbrøde, plakatregulativ, lastbilzoner, nedklassificering af veje, kommuneplanlægning, udviklingsstrategi for LAG, regulativ for præmiering af bygninger, fiskeundersøgelser, vandforsyningsplan, vandhandleplan, klimatilpasningsplan, indsatsplan, spildevandsplan, vandløbsregulativer, notater og rapporter omkring åer, søer, overfladevand, dambrug og oversvømmelser, miljøtilsynsplan, retningslinier nedsivningsanlæg og benzin- og olieudskillere, affaldsplan, naturpolitik og foldere med naturture.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.