Tilgængelighedserklæring

Holstebro kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.holstebro.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.holstebro.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Holstebro kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.holstebro.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi foretager løbende teknisk scan efter de fejl, der kan opdages via denne metode. Vi har selv gennemgået sitet og derudover er sitet blevet vurderet af bureau med speciale i tilgængelighed. Rettelser er foretaget ud fra disse vurderinger.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Bilag til dagsordener og referater
  Det system hvor bilag produceres og publiceres kan endnu ikke håndtere tilgængelighed på et særligt højt niveau. Leverandøren arbejder på dette, og vi forventer at en løsning er klar i løbet af 2024.
 • Organisationsplan
  Organisationsplanen er et stykke grafik. Vi arbejder på et tilgængeligt alternativ. Vi forventer en løsning i 2024.
 • Blanketter i PDF og Word
  Vi har flyttet de fleste blanketter over i et digitalt forløb (sikkert formular-system), men vi er ikke hele vejen igennem endnu. Derfor kan der stadigvæk findes blanketter i Word og PDF, hvor der er problemer med tilgængeligheden. Det drejer sig om tilmeldinger, ansøgninger, anmeldelser og godkendelser vedr. privat dagpleje og børnepasning, underretninger, indstilling til PPR og boligrydning. Der arbejdes på at få lavet de resterende blanketter til digitale forløber i 2023/24, hvorefter der ikke vil være flere blanketter tilbage i PDF og Word.
 • Købsaftaler - grundsalg
  Købsaftaler i forbindelse med grundsalg er ikke tilgængelige. Vi arbejder på dette, vi forventer at de sidste er tilgængelige i løbet af 2024.
 • Informationer på kort
  Nogle sider med interaktive kort præsenterer ikke informationer på en tilgængelig måde og giver ikke noget alternativ. Det er kort der viser strækninger over gratis fiskeri, oversvømmelseskort, sanddepoter, snerydningsruter, vejklasser, plejeboliger, parkering, spildevand, asfaltarbejde, skoledistrikter, forurening, vandløb, vådområdeprojekter, badestrande og -søer, regulering af måger, miljøvurderinger, beplantet filteranlæg Det giver mening at præsentere denne type information på et interaktivt kort, så vi afventer leverandørens tilgængeligheds-arbejde.
 • Forældretilfredshedsundersøgelse og kvalitetsrapport på Børn og Unge-området
  Forældretilfredshedsundersøgelse og kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet og skoleområdet er ikke tilgængelige. Vi er i dialog med leverandøren, men der er ikke noget tidsperspektiv for en løsning.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tilskudsregnskaber
  Tilskudsregnskaber fra før 2020 er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Vi vil dog fremadrettet gøre denne type filer tilgængelige.
 • Økonomiske rapporter
  Vi vurderer at det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dokumenter vedrørende kommunens overordnede økonomi fuldt tilgængelige. Materialet indeholder i stort omfang tabeller, og det kræver et stort ressourcetræk at gøre disse tilgængelige. Følgende dokumenter vil ikke opfylde krav om tilgængelighed, da indholdet primært er tabeller: detailregnskab og detailbudget. Følgende dokumenter vil delvist opfylde krav om tilgængelighed. Indhold af tabeller og grafer vil overordnet blive beskrevet og samtidig sikrer vi at indhold ud over tabeller og grafer opfylder kravet om tilgængelighed: årsberetning, budgetbemærkninger og befolkningsprognose.
 • Grundsalg
  Koteplan, sokkelkote, jordbundsundersøgelser og vedtægter i forbindelse med grundsalg er ikke tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Desuden er flere af dem filer der er publiceret før 23. december 2018. Når vi fremadrettet bestiller denne type materiale, så sørger vi for at bestille dem i en tilgængelig version.
 • Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter på ældreområdet
  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter på ældreområdet er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Næste gang standarderne og rapporterne bliver revideret, bliver de offentliggjort i et tilgængeligt format.
 • Referater og høringssvar - Ældreråd og Handicapråd
  Referater og høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet før juni 2019 er ikke tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Fra juni 2019 og fremadrettet er filerne tilgængelige.
 • Fordeling af værdighedsmidler
  Er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på PDF'ernes besøgstal. Fremadrettet vil denne typer dokumenter være tilgængelige.
 • Informationer og relationer
  ID'er er ikke unikke. Vi kan ikke ændre dette i sitets skabelon uden at det medfører en væsentlig omkostning både nu og ved hver opdatering af systemet. Vi har fået en eksterne vurdering af, at det ikke er noget der generer brugerne i dette tilfælde. Hvis det forholder sig anderledes, så hører vi gerne fra jer.

Ikke omfattet af loven

 • Referater lagt på websitet før 23. september 2018
  Referater lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige. Dette betragtes som arkivmateriale, og det bliver ikke opdateret eller redigeret.
 • Tredjepartsindhold
  Tredjepartsindhold i form af PDF'er er ikke gjort tilgængeligt. Det drejer sig om partistøtteerklæringer, forenings-regnskaber, høringssvar, rapporter og publikationer om spildevandsrensning i det åbne land, rapport fra faunapassageudvalget, ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning spildevand.
 • PDF'er fra før 23. september 2018
  Det drejer sig eksempelvis om kostpolitik og hygiejnepolitik på børn- og ungeområdet, beredskabs- og handlevejledning ift. overgreb på børn, årsberetninger fra Handicaprådet. På Teknik og Miljø området drejer det sig om dokumenter vedr. vindmølleplanlægning, cykelstiplan, trafiksikkerhedsplan, belysningsplan, lokalplaner, klimaplan, klimatilpasningsplan, vvm-redegørelser, hastighedsplan, vejplan, stiplan, gågaderegulativ, stikort, randestensbrøde, plakatregulativ, lastbilzoner, nedklassificering af veje, kommuneplanlægning, udviklingsstrategi for LAG, regulativ for præmiering af bygninger, fiskeundersøgelser, vandforsyningsplan, vandhandleplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan, vandløbsregulativer, notater og rapporter omkring åer, søer, overfladevand, dambrug og oversvømmelser, miljøtilsynsplan, retningslinier nedsivningsanlæg og benzin- og olieudskillere, affaldsplan, naturpolitik og foldere med naturture.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.