Tilgængelighedserklæring

HOFOR A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://www.hofor.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.hofor.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR A/S, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.hofor.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I juni 2021 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra AbleDocs foretaget en vurdering af webstedets tilgængelighedsniveau. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt. HOFOR har efterfølgende revideret erklæringen, eftersom fejl er udbedret.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder af tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.5 – Billeder af tekst (AA). Siden indeholder billeder, der viser tekst. Vi arbejder på at kortlægge, hvilke sider der indeholder billeder af tekst og få dem fjernet eller ændret. Vi udbedrer fejlen løbende og forventer at være i mål i 2. kvartal 2023.
 • PDF-dokumenter er ikke tilgængelige
  Siden indeholder PDF-filer publiceret efter 23. september 2020, som ikke er tilgængelige. Vi udbedrer fejlen løbende og forventer, at alle pdf’er er tilgængeliggjorte i 3. kvartal af 2023.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Visualiseringer og miljørapporter - anlægsprojekter
  Dokumenter i sektionen ’Vind og Sol’ undtages, da HOFOR har vurderet, at budskabet i kommunikationen i visualiseringsrapporter vedrørende anlæggelse af fx vindmøller er båret af det visuelle udtryk - fx afstanden mellem vindmøller og visualisering af møllerne i landskabet. Ligeledes undtages lange og komplekse miljørapporter ved anlægsprojekter og lokalplaner, da det vurderes, at arbejdets omfang ikke står mål med den faktiske brug af typen af rapporter. Præsentationer fra orienteringsmøder undtages pga. en snæver målgruppe relativt set.
 • Tekniske tegninger og vejledninger til installatørarbejde
  Tekniske tegninger målrettet installatører undtages pga. tegningernes kompleksitet, som ikke umiddelbart lader sig beskrive i tekstform. Vejledninger til selve installationsarbejdet undtages pga. målgruppe.
 • Kort over stophaner
  Kort over stophaner er uden koordinater, og HOFOR vurderer derfor ikke dette som et navigationskort. Kortet formidler flere hundrede tusinde placeringer af stophaner, der ikke lader sig beskrive enkeltvis.
 • Oversigt over vandkvalitetsprøver
  Excelark med oversigt over vandkvalitetsprøver fra HOFORs 14 vandværker er for komplekse at beskrive for udenforstående. Vi arbejder pt. på at kunne tilgængeliggøre arkene i forhold til de gældende kriterier for tabeller.
 • Faner giver ikke korrekt feedback
  HOFOR benytter faner som navigationselementer på nogle sider f.eks. siden "Havekalender”. Når en fane modtager tastaturfokus, vil en skærmlæser få at vide, at fanen er aktiveret, selvom dette ikke er tilfældet, da et af faneelementerne blot har modtaget tastaturfokus. Fanen giver ikke feedback, når den aktiveres via tastaturet. Dette kan skabe forvirring, men gør ikke fanerne ubrugelige. Fanerne er en del af WordPress’ core. Hvis der laves ændringer på en side, vil det få uforudsete konsekvenser på andre dele af hjemmesiden, og det vil kræve en omkodning af hele CMS’ets kerne.
 • Animation mangler pausefunktion
  HOFOR benytter to animationer på henholdsvis siderne ”Bæredygtige Byer” og ”BIO4-projektet”. Disse animationer mangler en pausefunktion. Vi har tilføjet de rettelser, der var mulige inden for vores budget. For at gøre animationerne fuldt tilgængelige, vil indsatsen overstige budgettet tildelt hjemmesider. Derfor vurderer vi dette som værende en uforholdsmæssig stor byrde, jf. ”Lov om webtilgængelighed” § 3, stk. 2, set ift. sidernes besøgstal.
 • Menu i mobilvisning
  Når man åbner mobilmenuen, åbnes den i et dialogvindue, men tastaturfokusset begrænses ikke til modalvinduet eller føres ind i menuen, når denne åbnes. Det betyder, at man som tastatur- eller skærmlæserbruger kan navigere i indholdet bag modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide, hvad der har fokus. Derudover formidler menu-knappen ikke, om den er åben eller lukket. Den information, der gives visuelt, får man derfor ikke som fx skærmlæserbruger. Da HOFOR skal have ny hjemmeside og CMS i 2023, vurderer vi, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at rette disse fejl. Vi har tilrettet menuen, så den er funktionsdygtig og kan bruges af en skærmlæser og andre kompenserende teknologier, selvom den ikke er fuldt tilgængelig.
 • Cookie-modul
  Sidens cookie-modul indeholder nogle få tilgængelighedsfejl, der kan gøre modulet svært at benytte med kompenserende teknologier, f.eks. en skærmlæser. Modulet gør ligeledes, at automatiske testværktøjer, der følger WCAG ACT-regelsæt, viser fejl på hjemmesiden, da det første element på siden ikke er et link til at sprænge over menuen. Sådan et link findes dog på hjemmesiden og er funktionsdygtigt. HOFOR har rettet modulet så meget, som det har været muligt i forhold til at gøre det tilgængeligt. Modulet er uden for HOFORs kontrol jævnfør webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 5.
 • Dokumenter med digital signering
  PDF-dokumenter med digital signering udarbejdet af Penneo er låste. Det gælder fx referater fra generalforsamlinger. Det er derfor ikke muligt at tilgængeliggøre disse dokumenter.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på hofor.dk før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige
  Dokumenter, der er lagt på hofor.dk før d. 23. september 2018, er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Google ReCaptcha
  Google ReCaptcha er brugt på siden af sikkerhedshensyn og er ikke fuldt tilgængeligt. Der forekommer blandt andet kontrastfejl, links uden understregning mm. Det er den mest tilgængelige løsning, vi har kunnet finde til dette formål.
 • Kort som ikke er beregnet til navigationsbrug
  En række kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug, har kontrastproblemer og en række andre tilgængelighedsfejl. Nogle af kontrastfejlene kan vi ikke ændre, da vi er underlagt Ledningsejerregistrets visningsstandard (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Vi har dog, så vidt det er muligt, tilføjet tekstlige alternativer til disse kort.
 • E-paper visning fra tredjepart
  HOFOR benytter et plugin til rapporter og visualiseringer eksempelvis på siden ”Vindmøller ved Bjørnstrup”. Vi er opmærksomme på, at der forekommer nogle problematikker i forhold til tilgængeligheden på dette plugin. E-paper-visningen kan eksempelvis ikke anvendes fuldt via tastaturet. Pluginnet er uden for HOFORs kontrol jævnfør webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 5. Vi har dog gjort pluginnet så tilgængeligt som muligt på de områder, vi har haft mulighed for det. For eksempel har vi ændret farverne på navigationen, så de overholder kontrastforholdet.
 • Skjult indhold modtager fokus
  Afspilleren til nogle lydklip, der er et tredjepart-plugin, indeholder en del skjulte elementer, fx er aktivering af "Del"-knappen et modalvindue med sociale medielinks eller links til AppStore og GooglePlay. Derudover er det muligt at åbne et andet modalvindue, der indeholder yderligere 12 links og et helt andet modalvindue, der viser information om lydklippet. Modalvinduerne skjuler dog ikke indholdet kodemæssigt. Det betyder, at man stadig får tastaturfokus på det skjulte indhold i modulvinduerne. Hvis man som tastaturbruger navigerer i lydafspilleren ved at tabulere, er det nemt at miste orienteringen, fordi de fokuserbare elementer, der er skjult visuelt, modtager tastaturfokus. Dvs. at tastaturfokus pludselig ikke længere er synligt, fordi fokus springer til indhold, der ikke bliver præsenteret visuelt på skærmen¨. Pluginnet er uden for HOFORs kontrol jævnfør webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 5.
 • Video- og lydklip lagt på sitet efter 23. september 2020
  Alle nye videoproduktioner på HOFORs hjemmesider og sociale medier vil få undertekster. Der findes dog ældre produktioner på hjemmesiden, der ikke er undertekstet. Vi arbejder løbende på at opdatere vores videoindhold, så vidt det er muligt, da det er en stor barriere for brugere, der er døve, har nedsat hørelse og brugere, der generelt opfatter tekst bedre eller nemmere end lyd. I forhold til synstolkning vurderer HOFOR fra produktion til produktion nødvendigheden, og om der kan stilles et andet tekstligt alternativ til rådighed, så blinde og svagsynede (svagtseende), der ikke har adgang til det visuelle indhold i videoerne, kan få adgang til de disse informationer. I andre tilfælde vil HOFOR i stedet forsøge at stille et tilgængeligt alternativ til rådighed, fx gennem ”læs mere”-link til hjemmesider eller lign. Det er dog i nogle tilfælde begrænset, hvor tilgængelige videoer kan gøres, da vi benytter et tredjepart-plugin. Pluginnet er uden for HOFORs kontrol jævnfør webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 5.
 • Video- og lydklip lagt på sitet før 23. september 2020
  Videoer, der er lagt på hofor.dk før d. 23. september 2020, er ikke gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har generelt øget vores fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til, at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder. Vi er begyndt processen med at lancere en ny hjemmeside med et andet CMS, der forventes færdigt i 2023. Her vil der blive sat fokus på at sikre tilgængeligheden i forhold til udarbejdelse af kravspecifikation, indkøb, implementering og design.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.