Tilgængelighedserklæring

Horsens kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://ckt.horsens.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://ckt.horsens.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Horsens kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://ckt.horsens.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet ved hjælp af vores data og analyse-værktøj, der viser 91,3 % tilgængelighed i sitets HTML. Vurdering er også foretaget af ekstern part, da vores CMS-leverandør har hjulpet med at identificere og opdele de resterende fejl i 2 kategorier: udviklere og redaktører.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF, HTML indhold
  HTML-indhold Vi har fået tilrettet meget i samarbejde med vores CMS-leverandør, så webstedet i endnu højere grad overholder WCAG 2.1-kriterierne. I arbejdet med at tilrette webstedet, har vi fokus på at få rettet på de sider, der er specielt relevante for målgruppen. Specifikt har vi været igennem WCAG-kriterierne og der er nu kun "Ikke-tekstbaseret indhold" (1.1.1) tilbage, som vi arbejder på og forventer at have rettet senest i efteråret 2021. Pdf-dokumenter Dokumenter, der er uploadet før 23. september 2020: Vi har tilgængelighedssikret de dokumenter, der har betydning for aktive administrative processer. Eksempler på dette er en pjece om hjemmepleje og en pjece om døgnrehabiliteringsophold. Eksemplerne er sigende for den type indhold, vi har på horsens.dk som pdf-dokumenter. Den definition på aktive administrative processer, som vi bruger, er udarbejdet i samarbejde med vores jurist på området. Definitionen er: Et dokument, der er nødvendigt for en aktiv administrativ proces, er dokumenter, der kan være med til at vejlede borgeren i forbindelse med gennemførelse af konkrete tiltag i forhold til kommunen. Eksempelvis hvis borgeren skal gennemføre en indberetning eller ansøgning. Under punktet ”Ikke omfattet af loven” kan findes en mere uddybende beskrivelse af definitionen. En andel af de dokumenter, der ikke er vurderet vigtige for aktive administrative processer, er blevet forsynet med en bestil-knap inde i selve dokumentet, så en bruger kan bestille dokumentet ved behov. Vurderingen af, hvilke dokumenter skulle have bestil-knappen beror på besøgstal og målgruppe. Hvis dokumentet har høje besøgstal samtidig med, at det er særligt relevant for borgere med funktionsnedsættelse, men ikke er vigtigt for aktive administrative processer, har vi forsynet det med en knap til bestilling af en tilgængelig version. Det gælder f.eks. for strategier og politikker på handicap- og sundhedsområdet. Disse udlægger nogle generelle linjer for Horsens Kommune, men er ikke essentielle i forhold til at udføre en handling eller finde frem til hjælp eller service for målgruppen. I footeren på horsens.dk har vi desuden noteret, at vi hjælper med en tilgængelig version af ethvert pdf-dokument, hvis det efterspørges af en bruger. Det gør vi for at sikre, at vi hjælper målgruppen mest muligt, også med dokumenter, der ikke er omfattet af lovgivningen. Enkelte pdf-bilag under dagsordener og referater, der er uploadet efter 23. september 2020, er ikke tilgængeliggjorte. De er ved en fejl ikke blevet tilgængelighedssikret fra starten og det er ikke muligt at uploade disse dokumenter igen, da det overskrider noter mv., der er foretaget i det interne dagsordenmodul.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf-dokumenter med lave eller ingen besøgstal
  Pdf-dokumenter med lave besøgstal eller ingen besøg (gælder kun indtil skæringsdatoen) Vi har et stort antal pdf-dokumenter, hvor omkostningerne ved at gøre dem tilgængelige vil være høje, og hvor besøgstallene er lave. Vi har gennemgået listen af dokumenter ud fra besøgstal og har vurderet, hvilke dokumenter er vigtige for aktive administrative processer. Dokumenter, der er vigtige for aktive administrative processer er gjort tilgængelige. Dokumenter, der har høje besøgstal og som måtte være særligt relevante for borgere med funktionsnedsættelse, men ikke er vigtige for aktive administrative processer, er blevet forsynet med en bestillingsknap til bestilling af en tilgængelig version, hvis det efterspørges. Et eksempel på det er vores værdighedspolitik 2018-2021, der tegner de overordnede principper for en værdig ældrepleje for ældre borgere i Horsens Kommune. Udbudsmateriale (både før og efter skæringsdatoen) Bilag til udbud (pdf-dokumenter) ligger i et mindre og målrettet område af vores website, hvor målgruppen er afgrænset til virksomheder. Udbudsmaterialet er ofte meget omfattende og ligger på hjemmesiden i korte perioder. Hvis der er tale om udbudsmateriale, der er særligt relevant for borgere med funktionsnedsættelse, bliver materialet dog gjort tilgængeligt. Video fra byrådsmøder Da ingen ”tale-til-tekst” løsning på nuværende tidspunkt kan bruges uden efterfølgende at skulle gennemses og rettes, er det meget ressourcekrævende at tekste videoer af byrådsmøder pga. den omfattende længde. Den teknologi, som kræves, er stadig ikke klar på dansk, da dansk er et lille sprog. Vi har været i dialog med kommune-tv, som er vores leverandør af den video-platform, vi benytter til at opbevare video af byrådsmøder. Byrådsmøderne livestreames og ligger efterfølgende til rådighed på kommune-tv.dk. Vi har været i dialog med leverandøren og de har udsendt en orientering, hvor de også gør opmærksom på, at Digitaliseringsstyrelsen har anbefalet at fortsætte som hidtil og at følge teknologien. På den baggrund fortsætter vi med at streame live, og publicerer videoerne i arkiv på kommune-tv.dk uden undertekster, hvor videoerne fortsat ligger efter 14 dage. Som alternativ til videoerne i arkiv, henviser vi til skriftlige referater fra byrådsmøderne, der ligger til rådighed på hjemmesiden som tekst og bilag. Referaterne er tilgængelighedssikret fra september 2020 og frem. Vores leverandør af løsningen følger den tekniske udvikling med henblik på at tilbyde automatiserede undertekster, når teknologien på et tidspunkt viser sig brugbar. Pdf-dokumentet: Budgetforslag for 2022-2025 Vi har sammenholdt prisen for, hvad det vil koste at gøre det omfattende budgetforslag webtilgængeligt med antallet af besøg på tidligere budgetforslag. Vores vurdering er, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostninger og fordele ift. anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted. Pdf-dokumentet: Regnskab 2020 Vi har sammenholdt prisen for, hvad det vil koste at gøre det omfattende budgetforslag webtilgængeligt med antallet af besøg på tidligere budgetforslag. Vores vurdering er, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostninger og fordele ift. anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted.

Ikke omfattet af loven

 • PDF-dokumenter lagt på webstedet før 23. september 2018
  Pdf-dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018 Pdf-dokumenter lagt på websitet før 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for aktive administrative processer. Kortmateriale, der ikke er til navigationsbrug, men til geografisk brug. Kort til geografisk brug bliver ikke tilgængelighedssikret. Tredjepartsindhold Vi har altid en dialog med leverandøren af dokumenter, services, platforme mv. om at tilgængelighedssikre. Hvis det ikke lader sig gøre, og vi er forpligtet til at have dokumentet, linket mv. liggende på horsens.dk, er det karakteriseret som tredjepartsindhold. Bilag til politiske møder før 23. september 2020 Pdf’er, der ikke er vigtige for aktive administrative processer, er ikke omfattet og derfor i vid udstrækning ikke tilgængelighedssikret. Dette gælder for bilag til politiske møder før skæringsdatoen 23. september 2020. Vedrørende Horsens Kommunes definition på ”aktive administrative processer”, har vi været i dialog med vores jurist på området. Efter denne dialog bruger vi denne definition på aktive administrative processer: I bemærkningerne til loven står der om begrebet ”aktive administrative processer”: Det kan være omfattende for det enkelte offentlige organ at gøre alle historiske dokumenter tilgængelige bagudrettet fra før lovens ikrafttrædelse hvorfor dokumentformater, som ikke er nødvendige for de aktive administrative processer, undtages fra lovens anvendelsesområde. Det beror på en konkret vurdering, hvilke dokumenter der i det enkelte tilfælde indgår i en aktiv administrativ proces og dermed omfattes af loven. Det kan for eksempel være indhold af betydning for borgerens indberetning eller ansøgning i en selvbetjeningsløsning. Et dokument, der er nødvendigt for en aktiv administrativ proces, er således dokumenter, der kan være med til at vejlede borgeren i forbindelse med gennemførelse af konkrete tiltag i forhold til kommunen. Eksempelvis hvis borgeren skal gennemføre en indberetning eller ansøgning. Horsens Kommune har valgt at offentliggøre dagsordener og referater for politiske udvalg og for byrådet. Dagsordner og referater indeholder blandt andet sagsfremstilling og andre bilag. I medfør af den kommunale styrelseslov er kommunen imidlertid alene forpligtet til at offentliggøre ”en fortegnelse” over sager, der behandles i byrådet samt den kortfattede beslutningsprotokol. For de politiske udvalg gælder det, at kommunen kun er forpligtet til at offentliggøre ”en fortegnelse” over de sager, der behandles i udvalget. Horsens Kommunes offentliggørelse af dagsordner og referater ligger altså ud over det, kommunen er forpligtet til efter lovgivningen og er tænkt som en uddybende orientering af kommunens borgere. Dagsordnerne og referaterne har karakter af overordnede beskrivelser og beslutninger, der skal udmøntes af forvaltningen. Derfor indeholder de som udgangspunkt ikke dokumenter, der er nødvendige for de ”aktive administrative processer”, da sådanne dokumenter udarbejdes efterfølgende af administrationen på baggrund af de politiske beslutninger. I de få tilfælde, hvor der politisk træffes beslutning om et dokument, der er nødvendigt for de aktive administrative processer – det kunne eksempelvis være en procedure for ansøgning, en vejledning fra en anden myndighed eller lignende - vil dette altid være tilgængeligt et andet sted på kommunens hjemmeside, så det er muligt for borgeren at fremsøge det. Det vurderes derfor, at dagsordener og referater for politiske udvalg og for byrådet ikke er nødvendige for ”aktive administrative processer” og på den baggrund har vi ikke tilgængelighedssikret disse dokumenter før 23. september 2020.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har udarbejdet et sæt retningslinjer for webtilgængelighed, der er rullet ud i organisationen, og som omfatter alt, hvad der har med hjemmesiden at gøre. Det er tydeliggjort i organisationen, at medarbejderne skal overholde retningslinjerne. Vi har anskaffet os værktøjer til sikring af pdf’er og vi har et samarbejde med en ekstern partner, der sikrer de dokumenter, medarbejderne ikke selv kan. Sikring af skabeloner: Vi har med at sikret de skabeloner, vi benytter på tværs af organisationen, så redaktører i vid udstrækning selv kan skabe et tilgængeligt pdf-dokument. Vi gennemgår alle vores websites på manuel vis og anvender Monsido til at analysere og finde tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden. Vi er bevidste om, at både redaktører og vores CMS-leverandør løbende skal tjekke og sikre, at eventuelle fejl bliver rettet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.