Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://bibliotek.kk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://bibliotek.kk.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://bibliotek.kk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Bibliotekernes fælles hjemmesidesystem, som driftes af Det Digitale Folkebibliotek, er med udgangspunkt i Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside, https://bibliotek.kk.dk, blevet testet af konsulentfirmaet Sensus. Derudover er der løbende lavet automatiserede og manuelle test af redaktionelt indhold.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder (WCAG 1.1.1 “Ikke-tekstbaseret indhold” )
  Dekorative billeder er ikke altid skjult for skærmlæsere (tomt alt-tag mangler). Desuden mangler der beskrivende tekster til billeder, der indsættes i indholdsfelter.
 • Tastatur (WCAG 2.1.1 “Tastatur”)
  Ikke alle funktioner på sitet kan betjenes fuldt ud via tastatur fx filtrering/søgning på arrangementer og kontaktformularen.
 • Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” )
  På bibliotek.kk.dk findes eksempler på komponenter, som ikke får fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne.
 • iFrames
  Bibliotek.kk.dk indeholder enkelte eksempler på indhold fra eksterne sites, som er indsat vha. iFrames, bl.a. besøgstællervisninger og videoer fra YouTube.
 • Redaktionelt indhold
  Selvom redaktørerne på bibliotek.kk.dk er undervist i tilgængelighed, kan det ikke udelukkes, at der på et givet tidspunkt er redaktionelt indhold på sitet, som ikke fuldt ud lever op til standarderne for tilgængelighed. Vi har fokus på løbende at skærpe redaktionelle arbejdsgange, organisering og processer, som er med til at sikre kvaliteten af indhold og understøtte standarderne for tilgængelighed. Oplever du alligevel redaktionelt indhold på sitet, som ikke lever op til kravene i lov om tilgængelighed, kan du kontakte Københavns Biblioteker: https://bibliotek.kk.dk/kontakt
 • DitmerFlex selvbetjeningsløsning
  Bibliotek.kk.dk henviser til ekstern fælleskommunal selvbetjeningsløsning, som anvendes til børneindmeldelse. Løsningen er blevet testet og efterlever overvejende loven.
 • Layout (WCAG 1.3.1 “informationer og relationer” )
  Der er eksempler på, at formularer indeholder elementer, som hører logisk sammen, men som ikke er grupperet. Fx kategorier under arrangementer.
 • Inputfelter og unikke id´er (WCAG 1.3.1)
  Inputfelter har ikke altid unikke id'er.
 • Kontrast (WCAG 1.4.3)
  Kontrasten mellem tekst og baggrund er ikke altid tilstrækkelig. Det ses fx ved tekster i overlays på forskellige indholdstyper, forsidekarrusellen og ved pile til navigation.
 • Synligt fokus (WCAG 2.4.7 “Synligt fokus”)
  Ved navigation med tastatur, skal de elementer brugeren vælger at tildele fokus markeres visuelt. Elementer på sitet får ikke altid synligt fokus. Det ses fx i nyhedsoversigten og forsidekarrusellen.
 • Linkede billeder (WCAG 2.4.4 “Formål med links”)
  Billeder, som linker til andet indhold, har ikke altid en beskrivende linktekst. Det ses fx ved billederne på oversigten over biblioteker på bibliotek.kk.dk/biblioteker.
 • Navn, rolle, værdi (WCAG 4.1.2 ”Navn, rolle, værdi”)
  Der er eksempel på at navn og rolle ikke kan bestemmes programmeringsmæssigt, fx på formularelementet for mellemværender.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tekstalternativ til lydaviser og podcasts
  Fra bibliotek.kk.dk linkes der til eksterne sites og services, der hoster podcasts og lydaviser produceret af Københavns Biblioteker. Københavns Biblioteker vil ikke have mulighed for at løfte de ekstra omkostninger, der er forbundet med at fremstille og publicere et tekstligt alternativ til lydaviser og podcasts. Derudover gælder for Københavns Bibliotekers lydaviser, at det er indlæste nyheder specifikt målrettet blinde, ordblinde og svagtseende borgere baseret på tekstbaserede avisartikler fra dagbladene og Københavns bydelsaviser. Lydaviserne fungerer således som et lydalternativ til artikler, der allerede er tilgængelige andetsteds i tekstform på tryk og på nettet. Som udgangspunkt muliggør den nuværende aftale om anvendelse af det tekstbaserede oplæg udelukkende, at det kan bruges af Københavns Biblioteker til indtalte lydaviser, ikke direkte gengivelse af det tekstlige oplæg.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før 23. september er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet væsentlige for administrative processer.
 • Video og audio
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020, er ikke gjort tilgængeligt.
 • Kulturhistoriske samling
  Bibliotek.kk.dk tilbyder adgang til en række digitaliserede lokalhistoriske bøger og artikler, som er kasseret i fysisk form og kun er tilgængelige digitalt i servicen Flipping Book eller som PDF. Materialerne er sat med ældre og svært automatisk genkendelige skrifttyper bl.a. gotisk skrift. Det drejer sig om følgende samlinger: Kraks vejvisere – en scanning af gadefortegnelser fra 1770-2007. Politivennen – scannede hæfter af bladet Politivennen fra 1798-1845. Københavns Rådhusbiblioteks digitaliserede samling ”Københavns Bibliografien”, som består af ca. 2308 værker fra 1800 og frem. ”Sterms Kort over Kjøbenhavn” - kort over københavnske kvarterer fra 1840-41. Ramsings kort over København fra 1689.
 • Eksternt licensbelagt tredjepartsindhold
  Diverse licensbelagt tredjepartindhold, der linkes til fra bibliotek.kk.dk.
 • Digitale kort til navigationsbrug
  Fra materialeposter for fysiske materialer, som er tilgængeligt for udlån, linkes der til kort, som viser placering af materialerne i biblioteksrummet. Placeringsoplysningerne vises desuden i almindelig tekstform på selve materialeposten.
 • Billetto
  Bibliotek.kk.dk henviser til tredjepartsløsning til billetkøb og -reservation, hvor aftalegrundlaget for løsningen varetages udenfor Københavns Biblioteker. Løsningen forudsættes brugt på tværs af forvaltningen og er udenfor Københavns Bibliotekers udvikling og kontrol.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Det Digitale Folkebibliotek, som leverer bibliotekernes hjemmesidesystem, har i den løbende drift og udvikling af hjemmesiden fokus på at udbedre de kendte udeståender. Der laves releases 3-4 gange årligt, hvor der kommer forbedringer med. Derudover er der lavet vejledning og undervisningsmateriale til bibliotekernes webredaktører. Det Digitale Folkebibliotek har endvidere sat gang i udviklingen af næste generation af hjemmesiden, som skal i drift medio 2024. Her stilles der krav om tilgængelighed som en del af udviklingen. Københavns Biblioteker har i løbet af foråret 2020 undervist sitets redaktører i tilgængelighed herunder udbudt forskellige typer af undervisningsmateriale og vejledning. Derudover har Københavns Biblioteker fra medio 2020 løbende gennemført automatiserede scanninger af indhold for tilgængelighedsproblemer og fejl, som skal højne og kvalitetssikre indholdet på sitet. Københavns Biblioteker har fokus på at sikre tilgængeligheden af nyt redaktionelt indhold og etablere understøttende arbejdsgange og processer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.